Historia

Spis treści:

 • Kilka ważniejszych dat
 • Kronika parafialna
 • Dokumenty – spis (oryginały do wglądu w kancelarii)

 

Kilka ważniejszych dat

81 r. zwrócono się z pismem do wojewody o pozwolenie na budowę punktu katechetycznego z kaplicą.
82 r. zawiązał się komitet budowy i wykupiono część działek
83 r. rozpoczęto prace przy wykopach fundamentów
85 r. przeprojektowano dokumentację z budowy punktu katechetycznego z kaplicą na kościół
89 r. Kard Franciszek Macharski odprawił Mszę św. i dokonał wmurowania kamienia węgielnego
91 r. zakończenie w stanie surowym
92 r. przydzielenie duszpasterza i ustanowienie ośrodka duszpasterskiego
11.IX.94 konsekracja kościoła
20.X.94 erygowanie parafii

 

K  R  O  N  I  K  A     P  A  R  A  F  I  A  L  N  A

Kronika budowy świątyni Parafii
pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej
w Czernichowie
A.D. 1981

Rok 1981

W Urzędzie Parafialnym Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim, u Księdza Proboszcza Jana Hojdysa i Księdza Wikariusza Piotra Siei zrodziła się myśl budowy Punktu Katechetycznego w Czernichowie.
Mając na uwadze świadomość trudności, związanych z uzyskaniem pozwolenia i całym wachlarzem formalności z tym związanych, księża z parafii przystąpili do działań w tym zakresie poprzez Kurię Metropolitarną w Krakowie, bez podania tego zamiaru, do wiadomości parafian Czernichowa i Tresnej.
Początki realizowania tego bardzo koniecznego zadania okazały się pozytywne, po czym przystąpiono do oficjalnych działań, mając na uwadze przede wszystkim możliwość spełnienia przez duchowieństwo ewangelicznych powołań duszpasterskich.
Przyświecały temu słowa Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”

Rok 1982

Wiosną do mieszkańców Czernichowa i Tresnej z inicjatywą budowy Punktu Katechetycznego i Kaplicy wystąpił ks. Piotr Sieja – wikariusz Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim. Spowodowane to było narastającymi kłopotami nauki religii – nawet w mieszkaniach prywatnych.
Mieszkańcy wiosek z wielkim zadowoleniem przystąpili do podejmowania działań, prowadzących do wypełnienia luki, jaką dotychczas był brak obiektu sakralnego na naszym terenie.
Przed II wojną światową miejscowości Czernichów i Tresna należały do Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Starym Żywcu, a następnie do Międzybrodzia Żywieckiego.
Przystąpiono do prac budowy świątyni. Niektórym wydawało się to nierealne, z uwagi na skromne siły naszych wsi w tym zakresie, jak również narastające trudności gospodarcze w kraju. Do kontynuowania zamierzeń, organizowania wspólnych działań, pracy, dobrej woli, w realizacji podjętego zamiaru i – tak bardzo nam potrzebnego – osiągnięcia celu, powołano Komitet Budowy Kaplicy w Czernichowie w następującym składzie:

 1. Kazimierz Godzieszka – przewodniczący
 2. Stanisław Prochot
 3. Stanisław Pszczółka
 4. Leszek Pączek
 5. Franciszek Droździk
 6. Stanisław Dziekanowski
 7. Antoni Drewniak
 8. Władysław Prochot
 9. Stanisław Droździk
 10. Władysława Pszczółka
 11. Czesław Szczyrk
 12. Tadeusz Prochot
 13. Czesława Bednarz
 14. Edward Bronowski
 15. Stanisław Raczek

Formalności związane z uzyskaniem terenu pod budowę zakończono zawarciem aktu notarialnego Nr 637/82 z dnia 26.06.1982 roku.
W lipcu na placu budowy postawiono krzyż, a jego poświęcenia dokonał ks. Piotr Sieja, odprawiwszy także Mszę świętą.
Podjęto wszelkie działania w celu uzyskania zezwolenia na budowę obiektu. Zawarto umowę z projektantem obiektu i wykonawcą dokumentacji technicznej panem mgr inż. Piotrem Kubańdą z Bielska- Białej.
Wielka ofiarność i zaangażowanie mieszkańców przyśpieszało termin rozpoczęcia budowy.

Rok 1983

Wiosną rozpoczęły się prace przy wykopach fundamentów i podpiwniczenia, które w całości wykonywano ręcznie.
Przystąpiono do kładzenia fundamentów. Pierwsze taczki betonu do szalunku fundamentów wsypał Stanisław Maruszczak z Tresnej (nr domu 187). Obowiązki inspektora nadzoru przyjął mgr inż. arch. Maciej Biegun.

Rok 1984

Jesienią funkcję majstra budowy przejął pan Stanisław Pszczółka – Czernichów nr 138.

Rok 1985

Po staraniach Komitetu Budowy i ks. Proboszcza Parafii Międzybrodzie Żywieckie, przeprojektowano dokumentację: z budowy Punktu Katechetycznego i Kaplicy – na Kościół.
Z uwagi na poważne zaawansowanie budowy przystąpiono do przygotowania uroczystości Wmurowania Kamienia Węgielnego.

Rok 1991

Zakończono budowę obiektu w stanie surowym.

Rok 1992

W kościele w Czernichowie dla parafian Czernichowa i Tresnej księża z parafii w Międzybrodziu Żywieckim przeprowadzili pierwsze Rekolekcje Wielkopostne. Odbyły się w dniach 4, 5 i 7 kwietnia, prowadził je ks. Franciszek Mazgaj.
30 sierpnia to pierwsza niedziela, od której obowiązki proboszcza nowej parafii w Czernichowie przejął ksiądz Władysław Kubasiak.
Pierwsze decyzje dotyczące spraw życia parafii to wprowadzenie odprawiania Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę, nabór kandydatów na ministrantów, wprowadzenie możliwości nabywania prasy katolickiej przy kościele oraz kontynuowanie prac związanych z wykończeniem budowy kościoła.
W połowie września rozpoczęto zewnętrzne tynkowanie kościoła. Potrzebne drewno budowlane zabezpieczyli – w formie ofiary – parafianie oraz Wspólnota Leśna wsi Czernichów.
Z końcem września zakończono tynkowanie zewnętrzne, które wykonali miejscowi murarze, a pełną pomoc murarską zabezpieczali parafianie.
Od początku października wprowadzono odprawianie nabożeństw różańcowych.
Przystąpiono do wykonywania instalacji elektrycznej w kościele oraz wykończania pomieszczeń plebanii (zwłaszcza w zakresie prac stolarskich).
W dniu Wszystkich Świętych w kościele było już tabernakulum, wykonane przez pana Bazylego Medwida.
Prace na budowie spowodowały dość duże zadłużenia, toteż członkowie Komitetu Budowy Kościoła kontynuowali zbieranie ofiar na ten cel. Trwały prace tynkarskie w salkach katechetycznych i na klatce schodowej.
Od 29 listopada (niedziela) w parafii rozpoczął pracę organista – pan Jan Furtak.
W święto swej patronki górnicy naszej parafii złożyli ofiarę na dwie kapy liturgiczne, których wykonanie zlecono siostrom zakonnym. Dużą ofiarę pieniężną na ornat złożyła pani Joanna Laszczak.
Pierwszą pasterkę w naszej parafii uświetniła miejscowa orkiestra dęta.
Od dnia 29 grudnia rozpoczęła się Wizyta Duszpasterska zwana „Kolędą”.

Rok 1993

Do kalendarza liturgicznego wprowadzono kolejne działania: przygotowanie dzieci do przyjęcia I Komunii Św. oraz owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W lutym rozpoczęto prace związane ze sprowadzeniem na posadzkę do kościoła złomowanych płyt marmurowych oraz zbierania ofiar na posadzkę, której koszt w przybliżeniu określono na kwotę 70 mln zł.
Pod koniec lutego z Pińczowa został przywieziony marmur na posadzkę.
8 marca rozpoczęto kładzenie posadzki w kościele. Wykonawcą była prywatna firma z Osieka k.Oświęcimia. Prace pomocnicze kamieniarzom zapewnili parafianie.
21 marca rozpoczęły się w parafii Rekolekcje Wielkopostne trwające 5 dni.
9 maja miała miejsce Pierwsza Komunia Święta dzieci w nowo utworzonej parafii.
W połowie maja ukończono prace przy posadzce w kościele. Marmur na kolumny i kropielnicę ofiarował Władysław Majda z Czernichowa. Następnie wykonano betonowanie schodów wejściowych i wykończono drzwi wejściowe. Od 25 maja rozpoczęto prace przy ogrodzeniu placu kościelnego oraz wyłożeniu kostkami alejki wokół kościoła.
5 czerwca ks. biskup Janusz Zimniak udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii.
W święto Bożego Ciała Mszę św. prymicyjną w naszym kościele odprawił ks. Marek Kulig, udzielając wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa.
W połowie czerwca rozpoczęto działania związane z zaprojektowaniem i wykonaniem ołtarza.
W trzeciej dekadzie lipca wyłożone zostały propozycje projektów ołtarza, tabernakulum i mozaik na ścianach prezbiterium – do aprobaty przez parafian. Wykonawcą została pani mgr Czesława Drwal, która zaprojektował również chrzcielnicę.
Zorganizowana została pielgrzymka parafian na Jasną Górę – na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
22 sierpnia miała miejsce pierwsza uroczystość odpustowa w parafii. Został uporządkowany i przygotowany plac wokół kościoła, dzięki czemu mogła być odprawiona uroczysta procesja.
Dnia 5 września odprawiona została Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory, po której odbyła się uroczystość dożynkowa z udziałem orkiestry.
Przeprowadzono zbiórkę ofiar do skarbony z przeznaczeniem na pomoc dla Litwy. Ksiądz proboszcz poinformował jednocześnie parafian, że ofiary na ten cel można składać w dalszym ciągu.
Przystąpiono do pracy przy betonowaniu podbudowy do wykonania ołtarza głównego. Na schodach wejściowych położony został taras, wykonano i zamontowano metalowe balustrady przy wejściu do kościoła i do zakrystii. Postępowały prace przy ogrodzeniu.
W pierwszą sobotę października zorganizowana została pielgrzymka na Jasną Górę – do Matki Boskiej Częstochowskiej, jako dziękczynna – za utworzenie naszej parafii.
Rozpoczęły się przygotowania i spotkania w sprawie budowy cmentarza parafialnego. Sprawie urządzenia cmentarza sprzeciwiło się kilku parafian, co spowodowało, że w najbliższych latach powstanie cmentarza nie jest możliwe.
W dalszym ciągu Komitet Budowy Kościoła zbierał ofiary na kontynuowanie prac wewnątrz budynku. Rozpoczęto wykonywanie instalacji nagłaśniającej, zakupiono głośniki i osprzęt. Koszty wyniosły 25 mln zł.
15 października zakończone zostały prace przy wykładaniu marmurem prezbiterium. Rozpoczęto prace przy wykonaniu ołtarza i ambonki. Na nowe tabernakulum młodzież pracująca złożyła ofiarę w wysokości 8 mln zł.
Z końcem października zakończono prace ogrodzeniowe.
20 listopada w naszej parafii odbyła się Kongregacja Księży Dekanatu Kęckiego, którzy o godz. 10:00 odprawili Mszę św. koncelebrowaną.
Na wykonanie ołtarza głównego parafianie i rzemieślnicy złożyli łącznie 64 mln zł ofiar.
Z okazji Barbórki górnicy z parafii złożyli ofiarę w wysokości ponad 7 mln zł na konfesjonały do naszego kościoła.

Rok 1994

Dnia 9 stycznia w Domu Strażaka w Czernichowie odbyło się spotkanie opłatkowe parafian.
19 stycznia zakończyła się Wizyta Duszpasterska w parafii.
Dla tegorocznych maturzystów zorganizowane zostały wyjazdy na trzydniowe rekolekcje, które dla grup zorganizowanych odbywały się w Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Czernej k/Krakowa. Koszty wyjazdu w całości pokrył ks. Proboszcz.
31 stycznia do parafii przybyli księża, z którymi ks. Proboszcz Władysław Kubasiak otrzymał święcenia kapłańskie. Odprawili Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Kanclerza Diecezji Bielsko-Żywieckiej księdza Stanisława Dadaka. Po Mszy św. miało miejsce spotkanie opłatkowe.
20 lutego w naszej Parafii rozpoczął praktykę duszpasterską ks. Diakon Paweł Danek.
25 lutego miał miejsce wyjazd młodzieży i starszych na czuwanie do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Hałcnowie.
Od 20 do 23 marca odprawialiśmy Rekolekcje Wielkopostne. Na zakończenie rekolekcji ks. Proboszcz z księdzem rekolekcjonistą Romanem odwiedzili chorych naszej parafii.
25 marca – w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny obchodziliśmy II rocznicę papieskiej bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” – powołującej Diecezję Bielsko-Żywiecką i mianującą Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego I biskupem bielsko-żywieckim.
Skład Komitetu Budowy Kościoła w Czernichowie został w niezmienionym składzie przemianowany na Radę Duszpasterską Parafii.
W Wielki Piątek o godz. 18:00 rozpoczęto Liturgię Męki Pańskiej. Po Drodze Krzyżowej Wielkopiątkowej rozpoczęto adorację Grobu Pana Jezusa z wyznaczonych rejonów parafii. Strażacy pełnili czuwanie przy grobie.
Maj rozpoczęto procesją wokół kościoła poprzedzającą nabożeństwa majowe. Odnowiono i przybrano wszystkie kapliczki przy domach i drogach.
W dniu 3 maja z okazji święta patronalnego strażaków – św. Floriana – odprawiona została Msza św., w której uczestniczyli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Czernichów-Tresna z pocztem sztandarowym.
Rozpoczęto dalsze prace wykończeniowe przy kościele: ukończenie ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej na placu przykościelnym w związku z planowaną konsekracją kościoła.
Na uroczystość Bożego Ciała parafianie przygotowali 4 ołtarze: przy Szkole Podstawowej w Czernichowie, obok domu Antoniego Godzieszki nr 68, przy domu Wiesława Klisia – 125 i przy kościele.
12 czerwca ks. Paweł Danek odprawił w naszym kościele Mszę św. Prymicyjną.
Na letnie rekolekcje oazowe starszej i młodszej oazy do różnych miejscowości wyjechało 25 dziewczynek i chłopców.
Dnia 9 lipca o godz. 11:00 Ksiądz Biskup Edmund Piszcz – ordynariusz Archidiecezji Warmińskiej – odprawił Mszę św. i dokonał uroczystego poświęcenia Ośrodka Kolonijnego im. Wincentego Witosa w Czernichowie.
Rozpoczęły się prace przy wykładaniu mozaiki w kościele. Ofiary na ten cel składała głównie młodzież pracująca.
7 sierpnia alumni Seminarium Duchownego w Krakowie zbierali u nas ofiary na cierpiących mieszkańców Rwandy.
W dniach od 4 do 9 września wierni odprawili pierwsze Misje Święte w naszej parafii, które były także duchowym przygotowaniem do Uroczystości Konsekracji Kościoła.
11 września odbyła się Konsekracja Kościoła Parafialnego w Czernichowie.
W dniu 29 września zorganizowana została pielgrzymka parafian na nocne czuwanie do Turzy Śląskiej.
W październiku odprawiane były nabożeństwa różańcowe.
Wspólnoty Leśne Czernichów i Tresna przeznaczyły drewno na ławki do kościoła. W salce katechetycznej został ułożony parkiet. Kancelaria parafialna rozprowadzała kasety video z uroczystości konsekracyjnej kościoła.
28 października miał miejsce wyjazd wiernych na nocne czuwanie na Jasną Górę w Częstochowie.
W parafii zorganizowano zbiórkę na pogorzelców z Międzybrodzia Bialskiego. Zebrano 6 mln 220 tys. zł., które Rada Duszpasterska przekazała poszkodowanej rodzinie.
Początek listopada to czas spotkań z kandydatami do bierzmowania i z kandydatami na ministrantów.
Zakrystia została wyłożona płytkami ceramicznymi.
4 grudnia – w dniu święta braci górniczej na Mszy św. o godz. 10:00 została poświęcona figura św. Barbary.
Pani Maria Omasta z Tresnej złożyła na żyrandol do naszego kościoła ofiarę w kwocie 30.000.000 zł.
Rada Duszpasterska przyjmowała ofiary na ławki do kościoła.
27 grudnia rozpoczęła się Wizyta Duszpasterska.

Rok 1995

21 stycznia w kościele odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów naszej wspólnoty parafialnej.
Oaza dziewcząt wyjechała na rekolekcje do Sióstr Karmelitanek w Czernej.
W dniach 25 i 26 lutego odbyła się wizytacja kanoniczna, której dokonał Ksiądz Biskup Janusz Zimniak. W czasie wizytacji udzielił również Sakramentu Bierzmowania 48 osobom – młodzieży tutejszej parafii.
Na cierpiący naród w Czeczenii parafianie złożyli ofiary w łącznej wysokości 4.125.000 zł, która to kwota została przekazana do Kurii Biskupiej.
Zostało zakończone wykonywanie i ustawienie w kościele nowych ławek. Jest to zasługa pana Tadeusza Klisia – Czernichów nr 212 – dyrektora tartaku w Kętach.
W dniu 12 marca praktykę duszpasterską w parafii rozpoczął ks. Diakon Rafał Wala. Na okres Wielkiego Postu ks. Proboszcz wystosował do parafian bardzo serdeczny apel i prośbę o trzeźwość.
W dniach 9-12 kwietnia przez ks. Kazimierza Skwierawskiego przeprowadzone zostały Rekolekcje Wielkopostne.
30 kwietnia o godz. 9:30 miała miejsce Msza św. w intencji strażaków. Na tejże uroczystości poświęcona została figura św. Floriana do naszego kościoła.
W związku ze zbliżającą się pielgrzymką Ojca św. do Polski w niedzielę, 7 maja, wprowadzono dodatkową zbiórkę pieniężną na ten cel. Również w tym dniu 13 dzieci z klasy II przyjęło Pierwszą Komunię Świętą.
We wspólnocie parafialnej odbywały się przygotowania do uczestnictwa w spotkaniu z Ojcem Świętym w Żywcu i Skoczowie oraz na trasie przejazdu.
22 maja 1995 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał na beskidzkiej ziemi, dlatego wszystkie domy w naszej parafii zostały odpowiednio udekorowane.
W połowie czerwca odebrana została pierwsza partia kamieni na obłożenie kościoła. Koszt zakupu tego kamienia to 50 mln złotych. Rada Duszpasterska zbierała ofiary na ten cel.
W uroczystość Bożego Ciała odprawił Mszę św. prymicyjną i poprowadził procesję do czterech ołtarzy ks. Rafał Wala, który w naszej parafii odbywał uprzednio praktykę duszpasterską.
26 czerwca grupa młodzieży wyjechała do Goczałkowic i Ustronia na rekolekcje oazowe.
W połowie lipca rozpoczęto prace wykończeniowe budynku kościoła, tj. obkładanie kamieniami wyznaczonych części elewacji. Prace te zostały zakończone z końcem miesiąca.
Dnia 27 sierpnia miała miejsce uroczystość odpustowa ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej – patronki naszej Ojczyzny i naszej Parafii.
15 października po Mszach św. ministranci i lektorzy zbierali ofiary na powodzian z kieleckiego.
Modlitwy różańcowe w październiku prowadziła młodzież oazowa i dzieci poszczególnych klas szkoły podstawowej.
3 grudnia odbyła się uroczystość poświecenia sztandaru górników z naszej parafii, z okazji ich patronalnego święta – św. Barbary. Z tej okazji górnicy złożyli ofiarę na kościół.

Rok 1996

Już w latach poprzednich w parafii wprowadzono adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
Miesiąc i nowy rok wierni rozpoczęli w Święto Chrztu Pańskiego. W dniu tym odbyło się również spotkanie słuchaczy Radia Maryja. W rodzinach parafian rozpoczęła się Wizyta Duszpasterska, która w dniu 20 stycznia zakończyła się mszą św. i spotkaniem opłatkowym seniorów parafii. Część artystyczną przygotowały dzieci i młodzież szkolna z Czernichowa, a o sprawy odpowiedniej organizacji spotkania postarały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Uczestniczył w nim m.in. Wójt Gminy Czernichów inż. Adam Kos.
Górnicy z parafii złożyli ofiarę pieniężną na malowanie kościoła.
W czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży dziewczynki z Oazy Dzieci Bożych wyjechały do Czernej, gdzie u sióstr karmelitanek odprawiły rekolekcje.
W pierwszą niedzielę lutego dokonano poświecenia tablicy upamiętniającej konsekrację naszego kościoła, ufundowaną przez górników z parafii.
Przeprowadzona została zbiórka ofiar na Polską Telewizję Katolicką. Zebrano około 9 milionów starych złotych.
Od 25 lutego rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne, które były równocześnie odnową pierwszych misji w naszej parafii.
W Niedzielę Palmową po mszy św. o godz. 9:30 odbył się konkurs na najpiękniejszą i największą palmę.
W Wielki Czwartek w czasie mszy św. Wieczerzy Pańskiej – po odpowiednim przygotowaniu – do grona ministrantów zostali przyjęci chłopcy.
Wielki Piątek – w godz. wieczornych odbyła się liturgia Męki Pańskiej: liturgia słowa z czytaniem Męki Pańskiej i kazaniem, ucałowanie Krzyża Świętego, komunia święta i procesja do Grobu Pana Jezusa. Po obrzędach Męki Pana Jezusa odśpiewane zostały wszystkie części Gorzkich Żali, a następnie odprawiono Wielkopiątkową Drogę Krzyżową. Przy Grobie Pana Jezusa czuwali strażacy z jednostki OSP Czernichów. Parafianie rozpoczęli całonocną adorację grobu.
Okres Wielkanocny rozpoczęto Mszą św. rezurekcyjną i procesją. W procesji uczestniczyła orkiestra dęta, strażacy, poczty sztandarowe górników i strażaków.
Początkiem kwietnia Rada Duszpasterska postanowiła przystąpić do malowania kościoła. Rozpoczęcie prac zaplanowano w połowie maja, a wykonawcą została specjalistyczna firma z Poznania. Zadanie było kosztowne – wstępne wyliczenia to około 130 mln zł, pokryte w całości z ofiar parafian.
5 maja miała miejsce Pierwsza Komunia Święta, którą przyjęło 22 dzieci.
Kontynuowane są wyjazdy wiernych na Nabożeństwa Fatimskie do Matki Bożej Rychwałdzkiej.
Boże Ciało to uroczystość z procesją do czterech ołtarzy. Ołtarze te przygotowują mieszkańcy poszczególnych rejonów parafii oraz członkowie oazy. Mszę św. prymicyjną odprawił – pochodzący z Międzybrodzia Żywieckiego – ks. orionista Janusz Nowak.
9 czerwca Ksiądz Biskup Janusz Zimniak, podczas mszy św. polowej, dokonał poświęcenia nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernichowie.
Pod koniec czerwca dzieci i młodzież z parafii wyjechały na rekolekcje oazowe.
W środy odprawiana jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
25 lipca to dzień św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji w poprzednią niedzielę odbyło się poświęcenie pojazdów samochodowych.
W sierpniu – miesiącu trzeźwości ks. Proboszcz zwrócił się z prośbą do parafian o postanowienia trzeźwościowe.
25 sierpnia, w uroczystość patronki naszej parafii, Mszę św. odpustową odprawił i kazanie wygłosił Ksiądz Prałat Władysław Fidelus – proboszcz parafii katedralnej w Żywcu. W procesji uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe górników, strażaków i koła pszczelarzy. Swój wkład w odpowiednie zorganizowanie uroczystości odpustowych wniosło Koło Gospodyń Wiejskich i orkiestra dęta.
Uroczystości dożynkowe w naszej parafii miały miejsce 15 września, odprawiona została Msza św. dziękczynna za plony.
22 września poświęcono nową chrzcielnicę ufundowaną przez panią Marię Omastę z Tresnej.
W październiku, miesiącu różańca świętego, codziennie odmawiany był różaniec, który w każdym dniu prowadziła wyznaczona grupa, np. klasa szkolna, grupa oazowa, itp. Ksiądz Proboszcz prosił parafian o odmawianie różańca w gronie rodzinnym.
W uroczystości Wszystkich Świętych parafianie uczestniczyli w procesji na cmentarzu w Międzybrodziu Żywieckim z czytaniem wypominków i Mszy świętej.
W niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ks. Proboszcz bardzo prosił parafian, aby w czasie długich jesiennych i zimowych wieczorów chętnie sięgali po katechizm religii katolickiej i po Pismo Święte, a czytając go pogłębiali swą wiarę i wiedzę religijną.
Z dniem 1 grudnia rozpoczął się nowy rok liturgiczny czasem Adwentu, który ma podwójny charakter: jest najpierw czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia – jako pierwsze przyjście Chrystusa „między ludzi”, a następny czas – to skierowanie uwagi na oczekiwanie Chrystusa przy końcu czasów.

Rok 1997

Początkiem roku ważnym wydarzeniem dla parafian jest przede wszystkim Wizyta Duszpasterska w rodzinach. Tzw. kolęda w parafii była zakończona w połowie stycznia. Odbyło się również spotkanie opłatkowe seniorów.
Ks. Proboszcz poinformował parafian, że głównymi zadaniami na bieżący rok w parafii są: malowanie dachu na kościele, wykupienie gruntów na parking samochodów i ewentualne podjęcie działań związanych z wykonaniem witraży do kościoła.
W ostatnią niedzielę przed okresem Wielkiego Postu wierni odprawili czterdziestogodzinne nabożeństwo z adoracją Najświętszego Sakramentu, która odbywała się w poszczególnych porach dnia przez mieszkańców wyznaczonych przysiółków.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w kościele zostały zainstalowane rzeźby w drewnie stacji Męki Pańskiej, wykonane i ofiarowane parafii przez pana Romana Kosa z Czernichowa.
16 marca rozpoczęto Rekolekcje Wielkopostne. Chorych i seniorów, którzy nie wychodzą z domu, zapisywano w kancelarii parafialnej i odwiedzano w domu, celem odbycia spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej.
Wielki Tydzień i Triduum Paschalne w parafii przebiegało bardzo podobnie jak zostało to zapisane w roku poprzednim. W Wielką Sobotę parafianie przynieśli do kościoła świece celem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Wówczas można już było zapoznawać się z propozycją witrażu, który miał być wykonywany w naszym kościele. Rada Duszpasterska zbierała uwagi dotyczące projektu.
Z początkiem kwietnia ks. Proboszcz odbył spotkanie z Radą Duszpasterską, na którym omawiane były sprawy cmentarza i wykonania witraży do kościoła. Rada Duszpasterska po zebraniu wielu pozytywnych opinii na temat projektu witraża, postanowiła rozpocząć prace w tym zakresie i ogłosiła na ten cel zbiórkę ofiar po domach w połowie kwietnia. W sprawie budowy cmentarza na terenie parafii ustalono, że na najbliższe posiedzenie Rady Duszpasterskiej należy zaprosić Wójta Gminy i radnych z terenu Czernichowa i Tresnej.
Spotkanie odbyło się. Miejsce na cmentarz, jak oświadczył pan wójt inż. Adam Kos, zostało już naniesione na plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Głównym warunkiem uruchomienia cmentarza w Czernichowie jest wyrażenie zgody na budowę przez parafian sąsiadujących z planowanym terenem cmentarza.
W połowie maja rozpoczęto pielgrzymowanie do Matki Boskiej Rychwałdzkiej, gdzie odbywają się nabożeństwa fatimskie. Rada Duszpasterska zbierała kolejne ofiary na witraże do kościoła.
Koniec maja – początek czerwca, to szósta pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II do Polski. Z tej okazji w parafii organizowane były wyjazdy na spotkanie z Ojcem świętym w Krakowie, Ludźmierzu i Zakopanem.
Pod koniec czerwca młodzież i dzieci, w liczbie 24, wyjechały na rekolekcje oazowe do różnych miejscowości Podbeskidzia.
W szkole w Czernichowie odbywały się rekolekcje oazowe młodzieży z różnych parafii naszej diecezji.
Z końcem lipca został w oknach kościoła założony witraż.
31 sierpnia w parafii miała miejsce uroczystość odpustowa. Mszę św. odprawił i Słowo Boże wygłosił Ojciec Szczepan – Gwardian OO. Reformatów.
Dożynki w parafii odbyły się 7 września.
W drugiej połowie września Rada Duszpasterska na mszach św. zbierała ofiary na spłacenie zadłużenia, jakie pozostało po instalacji witraża w świątyni.
Przez cały październik nabożeństwa różańcowe odbywały się po wieczornych mszach św.
W uroczystościach Wszystkich Świętych parafianie uczestniczyli w procesji z wypominkami i mszy św. na cmentarzu w Międzybrodziu Żywieckim.
W pierwszą niedzielę Adwentu w parafii rozprowadzane były świece Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Następnie zorganizowano zbiórkę darów dla bezdomnych, które przekazano do Domu Brata Alberta w Bielsku-Białej.
Zostało zamontowane oświetlenie nocne krzyża na dachu kościoła.
U organisty nabywano opłatki na wigilijny stół.
Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczęła się Wizyta Duszpasterska.

Rok 1998

Po zakończeniu Wizyty Duszpasterskiej w parafii odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów, na którym dzieci szkolne wystawiły Jasełka. W zorganizowanie spotkania włączyła się oaza i Koło Gospodyń Wiejskich.
Końcem stycznia dziewczynki wyjechały na rekolekcje do Czernej, zaś początkiem lutego na rekolekcje do Seminarium Duchownego w Krakowie udali się maturzyści.
14 lutego w naszym kościele odbyła się Kongregacja Księży Dekanatu Kęckiego.
Okres Wielkiego Postu w parafii przeżywany był podobnie jak w latach poprzednich.
17 kwietnia Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy udzielił młodzieży naszej parafii Sakramentu Bierzmowania, który przyjęły 44 osoby.
Dzień 3 maja to uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Przed nawiedzeniem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej parafii odbyły się rekolekcje. Za złożone ofiary pieniężne w czasie nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiej Pani do kościoła został zakupiony piękny zegar.
Z końcem maja zakończono malowanie dachu na kościele.
Na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa tzw. Bożego Ciała wyznaczone rejony parafii, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, oaza, lektorzy i ministranci wykonali 4 ołtarze, do których odbyła się procesja z orkiestrą dętą i pocztami sztandarowymi.
21 czerwca do Koszalina na rekolekcje udała się grupa młodzieży. Następne grupy wyjeżdżały na rekolekcje do Szaflar, Krakowa, Juszczyny, Wisły i na Przegibek. Transport dla tych grup organizowali rodzice.
W lipcu przebywała w szkole młodzież naszej diecezji na rekolekcjach oazowych.
Od szeregu lat sierpień jest miesiącem trzeźwości, toteż ks. Proboszcz prosił parafian o postanowienia abstynenckie.
W uroczystość odpustową w parafii Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Rafał Wala.
13 września wspólnota parafialna uroczyście świętowała dożynki.
W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w kościele odprawiono Drogę Krzyżową w intencji rozwiązania konfliktu wokół krzyża na żwirowisku w Oświęcimiu.
4 października została odprawiona Msza św. w intencji małżonków, którzy w bieżącym roku przeżywają złote i srebrne gody.
Na szczycie Magurki w dniu 11 listopada została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, którą uświetnił występ orkiestry z Czernichowa.
22 listopada w naszym kościele odprawiona była Msza św. w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli m.in.: Poseł Zbigniew Wawak i Poseł Sejmiku Śląskiego Paweł Kilarski.
Wraz z rozpoczęciem Adwentu w bocznej kaplicy kościoła wystawiona została księga trzeźwości, do której parafianie mogli wpisywać swoje postanowienia.
Początkiem grudnia w kościele rozpoczęto rozprowadzać świece Caritas i opłatki na stół wigilijny.
Ostatni dzień roku pożegnano w naszej wspólnocie parafialnej uroczystymi nieszporami, ze śpiewem suplikacji oraz hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”.

Rok 1999

Po zakończeniu kolędy w parafii u starszego pokolenia pozostały miłe wspomnienia ze spotkania opłatkowego seniorów. Spotkanie to odbyło się w Szkole Podstawowej, na którym młodzież szkolna wystawiła Jasełka, zaś całość spraw organizacyjnych wykonało Koło Gospodyń Wiejskich i Oaza Dzieci Bożych.
Początkiem lutego maturzyści i maturzystki wyjechali na rekolekcje do Krakowa i do Oświęcimia, zaś oaza wyjechała na rekolekcje do Czernej.
Na spotkaniu Rady Duszpasterskiej zrodziła się myśl ufundowania odpowiednich dzwonów dla parafii na Jubileuszowy Rok 2000. Ofiary na ten cel tradycyjnie zbierano przez członków Rady Duszpasterskiej. Zostały uregulowane sprawy parceli parafialnych. Pozyskane środki finansowe za sprzedane pole przeznaczono na wykonanie dzwonów i budowę dzwonnicy.
W niedzielę przed Środą Popielcową – która rozpoczyna Wielki Post, w parafii odprawiono czterdziestogodzinne nabożeństwo, tj. całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu z adoracją, na którą parafianie z wyznaczonych rejonów przychodzili w określonych porach dnia.
W czasie Wielkiego Postu w bocznej kaplicy wystawiona była księga trzeźwości i postanowień wielkopostnych, do której parafianie mogli wpisywać swe postanowienia.
W wielkanocnej Procesji Rezurekcyjnej i Mszy św. uczestniczyła m.in. orkiestra dęta, poczty sztandarowe górników i strażaków. Feretrony w czasie procesji niosły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.
W połowie kwietnia przed kościołem zbierane były ofiary na wszystkich poszkodowanych w czasie wojny w Jugosławii, a zwłaszcza dla Albańczyków wypędzonych z Kosowa.
Przed majem – miesiącem maryjnym – ks. Proboszcz zwrócił się z prośbą do parafian o odnowienie przydrożnych kapliczek, jak również o pielęgnowanie tradycji wspólnego modlenia się przy kapliczkach.
2 maja miała miejsce radosna uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci z klasy II.
Na Nabożeństwa Fatimskie do Rychwałdu zorganizowano wyjazdy autobusem.
5 czerwca rozpoczęła się siódma pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny. We Mszy św. i spotkaniu z Ojcem Świętym w Krakowie uczestniczyło 40 parafian.
W pierwszej połowie roku zebrano kwotę 21 tys. zł. na dzwony dla parafii. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 80 tys. zł.
Podczas wakacji dzieci z naszej parafii uczestniczyły w rekolekcjach w Szaflarach, Bierach i Stecówce. Na drugi turnus młodzież wyjechała do Słotwiny, Zagórnika i Juszczyny. Przebywający na naszym terenie wczasowicze są przez ks. Proboszcza serdecznie witani, wraz z życzeniami wszystkiego tego, co winien dać wypoczynek urlopowy.
25 lipca, z racji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących, po Mszy św. dopołudniowej odbyło się poświęcenie pojazdów samochodowych.
Odpust parafialny to niedziela, 22 sierpnia; sumę odpustową celebrował ks. Stefan Mazgaj wraz z ks. Bronisławem Martyniakiem i ks. Edwardem Laszczakiem.
W Przemyślu zostały wykonane dla naszej parafii 3 dzwony. 26 sierpnia zostały bezinteresownie przywiezione do kościoła przez pana Kazimierza Białka. Największy dzwon ma na imię ZBAWICIEL, średni – MARYJA, najmniejszy – JAN PAWEŁ II. Za wykonanie dzwonów pozostał do spłacenia dług w wysokości 4000 zł. Po spłaceniu należności za dzwony, Rada Duszpasterska będzie zbierać ofiary na budowę dzwonnicy i jej wyposażenie elektroniczne. Dla parafian do wglądu wyłożone były projekty dzwonnicy. Projekt, który uzyskał najwięcej pozytywnych opinii, będzie realizowany. Rozpoczęcie budowy dzwonnicy planowane jest na wiosnę 2000 roku.
12 września Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało w Szkole Podstawowej dożynki, na które rolnicy parafii i zaproszeni goście udali się po Mszy św. dziękczynnej za otrzymane zbiory. W dniu tym również po każdej Mszy św. były zbierane ofiary na dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji.
Październik to miesiąc różańcowy, dlatego ks. Proboszcz bardzo prosił wszystkich parafian o uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych w świątyni, jak również odmawianie różańca w gronach rodzinnych.
Pierwszy tydzień października w kościele to Tydzień Miłosierdzia. Ks. Proboszcz skierował do nas słowa, aby podjąć miłosierdzie szczególnie wobec tych, którzy naszej pomocy potrzebują i na nią czekają.
W parafii rozpoczęto przygotowania kandydatów do bierzmowania, z kolei członkowie Rady Duszpasterskiej rozpoczęli – po spłaceniu należności za dzwony – zbieranie ofiar na budowę dzwonnicy.
7 listopada lektorzy zbierali ofiary na Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Per Corda” w Łodygowicach.
W połowie listopada zakończono prace wykończeniowe przy salkach oazowych i klatce schodowej. Pan Stanisław Kulig wykonał drzwi, a pan Tadeusz Zych – boazerię. Następną ważną sprawą gospodarczą w obiekcie kościoła jest rozwiązanie problemu ogrzewania na okres zimy.
Wkroczyliśmy w okres Adwentu – ostatniego w tym tysiącleciu. Czas ten wprowadził nas w Rok Jubileuszowy. Wszystkim parafianom ks. Proboszcz przekazał prośbę o godne i prawdziwe jego przeżywanie, aby w nowe tysiąclecie wkroczyć z pełnym wyprostowaniem wszelkich zawiłych dróg naszego codziennego życia. W bocznej kaplicy zostały wystawione księgi trzeźwości i postanowień, w których każdy mógł wpisywać swoje postanowienia adwentowe i jubileuszowe.

Jubileuszowy Rok 2000

Życie wspólnoty parafialnej biegnie zgodnie z uroczystościami kościelnymi, odbywa się wizyta duszpasterska, spotkanie opłatkowe seniorów. Maturzyści i maturzystki odbywają rekolekcje w czasie ferii zimowych.
Jubileusz 2000 roku jest szczególną okazją wielkiej modlitwy uwielbienia Boga i nowego zaangażowania w poszukiwaniu pełnej jedności chrześcijan. W Diecezji Bielsko-Żywieckiej 23 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Rozpoczęto zbieranie ofiar na budowę dzwonnicy.
W święto Matki Bożej Gromnicznej na wieczornej Mszy św. gościliśmy chór „Lutnia” z katedry w Żywcu.
W każdą I niedzielę miesiąca, tradycyjnie zamiast homilii, po każdej Mszy św. ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.
11 lutego to wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W dniu tym obchodziliśmy Jubileusz Chorych – w ramach obchodów roku 2000.
W niedziele 13 i 20 lutego składki ze wszystkich Mszy św. zostały przeznaczone na zapłacenie rachunków za prąd i gaz na ogrzewanie kościoła.
Jak zwykle szesnasty dzień każdego miesiąca to Dzień Modlitw za Ojca św. Jana Pawła II.
Rozpoczynają się spotkania z kandydatami do bierzmowania..
Przez cały okres Wielkiego Postu wystawiane były: Księga Trzeźwości i Księga Postanowień celem wpisywania postanowień wielkopostnych.
W dniach 9-12 kwietnia przeżywaliśmy Rekolekcje Wielkopostne.
Ze względu na Rok Jubileuszowy, w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę można było uzyskać odpust. Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali, odprawiono Wielkopiątkową Drogę Krzyżową, następnie adorowano Pana Jezusa w Grobie. Przy grobie miejscowi strażacy trzymali straż. W Wielką Sobotę do Kościoła szliśmy ze świecami – na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Składki na wszystkich Mszach św. w Poniedziałek Wielkanocny zbierane były na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
7 maja to w parafii uroczystość I Komunii Świętej.
W dniu 23 maja Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy – ordynariusz naszej diecezji podczas uroczystej Mszy Świętej udzielił 58 osobom Sakramentu Ducha Świętego.
Pod koniec maja rozpoczęto prace przy elementach dzwonnicy na placu przy kościele, jak również rozpoczęto prace przy budowie parkingu.
3 czerwca odbyło się poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej w Czernichowie.
Na niedzielę uroczystości Trójcy Przenajświętszej przygotowano cztery ołtarze, do których odbyła się procesja z pocztami sztandarowymi górników, strażaków i szkoły podstawowej przy współudziale orkiestry strażackiej i członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.
W miejscowej szkole podstawowej młodzież z Zabrza wraz z księdzem przeżywała rekolekcje oazowe.
Podczas wakacji młodzież naszej parafii w ustalonych grupach wyjeżdżała na rekolekcje do Redy.
Jako nasze Dzieło Jubileuszowe w połowie lipca rozpoczęliśmy budowę dzwonnicy przy kościele. Koszt budowy wynosi 65 tysięcy zł.
Z końcem lipca zakończono prace ziemne przy budowie dzwonnicy.
20 sierpnia miał miejsce odpust parafialny. W dniu tym można było uzyskać odpust jubileuszowy.
Obecne prace przy budowie dzwonnicy, to obkładanie jej cokołu kamieniem, który na ten cel został zakupiony.
W ostatnią niedzielę sierpnia przed kościołem prowadzona była zbiórka pieniędzy na pomoc biednym i bezdomnym, którym pomoc świadczy Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej.
10 września świętowaliśmy dożynki.
Instalowanie dzwonnicy nastąpiło w połowie września. We wnęce dzwonnicy umieszczona została figura Matki Najświętszej.
Sobota – 23 września to dzień, w którym Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy – Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej dokonał uroczystego poświęcenia naszego Daru Jubileuszowego, tj. dzwonów i dzwonnicy.
Do końca września planowane było zainstalowanie dzwonów na dzwonnicy, podłączenie do prądu i zaprogramowanie. Na obiekcie dzwonnicy będą równocześnie prowadzone prace wykończeniowe. Trwała zbiórka dalszych ofiar na koszty dzwonnicy. Jedna z rodzin naszej wspólnoty parafialnej na ten cel przekazała kwotę 5000 złotych.
Ostatnia niedziela października obchodzona jest we wszystkich kościołach konsekrowanych jako uroczystość poświęcenia kościoła własnego. Dziękowaliśmy Panu Bogu, że mamy swój kościół.
W uroczystość Wszystkich Świętych parafianie uczestniczyli w procesji z wypominkami i Mszy św. na cmentarzu w Międzybrodziu Żywieckim.
Składki z niedzieli 10 grudnia były przeznaczone na pomoc Kościołowi w krajach byłego Związku Radzieckiego.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom parafianie nabywali świece na stoły wigilijne. Rozprowadzane również były książki Prymasa Wyszyńskiego, z których dochód przeznaczony zostanie na budowę domu pamięci po wielkim Prymasie Tysiąclecia.
W czasie Wizyty Duszpasterskiej ks. Proboszcz w każdym katolickim domu naszej parafii pozostawia Boże Błogosławieństwo na nowy XXI wiek i na nowe – III tysiąclecie.

Na podstawie kroniki parafialnej autorstwa pana Leopolda Pszczółki
opracowała Renata Trzopek

Rok 2015

W tym roku nastąpiła duża ZMIANA w naszej parafii. Długoletni PROBOSZCZ i jedyny w historii naszej parafii został decyzją biskupa przeniesiony do parafii Krzyżowa. Funkcję proboszcza objął srebrny jubilat kapłaństwa ks. Waldemar Niemiec, który wcześniej pełnił już tą funkcję w Malcu. Wielu parafian z zaciekawieniem patrzyło na tą zmianę, bowiem w historii parafii dokonywała się po raz pierwszy.
(…)
Nowy proboszcz jakkolwiek słabiej niż poprzednik słyszalny (ze względu na głos) i słabiej WIDZIALNY (ze względu na posturę) przy ołtarzu, wyraźnie był za to widoczny w KONFESJONALE codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. oczekiwał na penitentów, umożliwiając skorzystanie z sakramentu pokuty.

Nabożeństwa Różańcowe miały szczególny charakter, ze względu na uczestnictwo dzieci, które nie tylko uczestniczyły w modlitwie, ale i każde odmawiało jego cząstkę podchodząc przed sam ołtarz.

Roraty prowadzone w sposób dialogu nie tylko z dziećmi ale i dorosłymi, okazały się sympatycznym przygotowaniem do świąt, ale i Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka. Tematy owych jubileuszy były bowiem podstawą roratnich rozważań a zwłaszcza miłej pioseneczki, którą wszyscy ochotnie śpiewali. 13 dzieci uczestniczyło we wszystkich spotkaniach.

Z PRAC REMONTOWYCH trzeba było nie tylko odmalować przedpokój i pokoje (co nie było proste ze względu na „wgryzione” smoliste plamy po intensywnie palonym tytoniu przez poprzednika. Trzeba było również poprzyklejać klepki i wycyklinować zniszczone parkiety. Pomalowano również stolarkę okienną.

Nad wejściem do kościoła pojawiły się 3 reflektory z czujnikiem ruchu, które w mroczne wieczory oświetlały idącym schody przed świątynią. Z innych stron budynku 4 następne.

Poważniejszym problemem okazał się przeciekający dach, który sącząc wodę po murze, powodował powstawanie kałuży nawet w dużym pokoju. Dwie ekipy dekarzy, próbowały uszczelnić przecieki – co w końcu się udało. Przy okazji zwrócili fachowcy uwagę, że sposób ułożenia blach na dachu jest fatalny i rokuje liczne następne problemy. Docelowo polecali wymianę całej połaci dachowej.

Najciekawszą sprawą okazała się jednak STRONA INTERNETOWA parafii. Na bieżąco można było odtąd śledzić nie tylko ogłoszenia i intencje mszalne, ale i inne zamieszczone wydarzenia i informacje oraz obrazy.

W KANCELARII zostały poukładane zawarte tam DOKUMENTY. Podzielone i umieszczone w poszczególnych segregatorach stały się czytelne i „pokazały swoją zawartość” dla chcących z nich skorzystać. Niektóre z nich zostały w stanie rozkładu znalezione w piwnicach pod kościołem, ale uratowane przez x W świadczą o ciekawej przeszłości.

Nie „wielkim” ale istotnym dziełem było założenie wreszcie NIP-u oraz konta parafialnego, których do tej pory nie było.

Liczniki prądu i gazu figurujące do tej pory na fizyczną osobę Władysława Kubasiaka, zostały przeprowadzone na parafię.

Niestety – wśród wielu ciekawych dokonań nowego proboszcza, niepokojącym było „kurczenie się” służby liturgicznej. Wielu ministrantów nie pojawiło się przy ołtarzu po odejściu długoletniego duszpasterza, niektórzy odchodzili również za nowego proboszcza. W sumie ubyło niemal połowa z dotychczasowej służby liturgicznej.
(…)

oprac. c.R.z.

Rok 2016

Początek roku to czas kolędy w czasie której parafianie bezpośrednio spotykali się ze swoim nowym duszpasterzem. Ks. Waldemar również poznawał w bliższych rozmowach swoich parafian.

Dopełnieniem czasu Narodzenia Pańskiego były zorganizowane przez proboszcza spotkania opłatkowe. W jeden dzień składali sobie życzenia – dzieląc się opłatkiem – członkowie grup istniejących w parafii, w inny dzień rodziny ministrantów.

Liturgię Narodzenia Pańskiego ubogacał nam 10 I kolędujący i koncertujący po Mszy św. zespół „Bacówka i Przyjaciele” z Międzybrodzia Bialskiego, a 27 I zespół „San Damiano” z Kęt, którzy przyjechał do nas z prowadzącym i głównym występującym O. Ireneuszem.

STRONA INTERNETOWA założona w poprzednim roku mocno się rozrosła. Opracowane zostało szereg danych przedstawianych na tym parafialnym, ale dostępnym w świecie źródle informacji. Zebrane zostały i opracowane biografie DUSZPASTERZY z naszej parafii. Księża rodacy, ale i pochodzące od nas siostry zakonne. Historia parafii zapisywana w opasłym tomie, niestety leżącym do tej pory w szafce w kancelarii – stała się ogólnodostępna. Pięknie została opracowana galeria KAPLICZEK przy domach naszych parafian. Niestety na prośbę kapłana, aby każdy napisał coś o historii danego miejsca świętego – niewielu parafian na to odpowiedziało. W aktualnościach opisywane wydarzenia, przybliżały wszystkim funkcjonowanie naszej parafii. Zdarzenia jednak nie opisane można było odtąd dostrzec przynajmniej w obrazie przedstawionym w GALERII. Ciekawie przedstawiony został KOŚCIÓŁ w obiektywie, z ujęciami zachwycającymi oglądających.

Członkowie z przewodniczącym dotychczasowej RADY PARAFIALNEJ początkiem roku (…) decyzja ks. Biskupa rozwiązująca dotychczasowe Rady Parafialne, a zobowiązująca do ustanowienia nowych według świeżo wydanego dekretu. 13 III odbyły się WYBORY do nowej Rady Parafialnej, na zgłoszonych wcześniej kandydatów. (…) NOWĄ RADĘ Parafialną stanowili: Rada Duszpasterska: Przewodniczący – ks. Waldemar Niemiec; v-ce przewodniczący – Krzysztof Olak; członkowie z wyboru: Białek Kazimierz, Bronowska Janina, Gąsiorek Józef, Prochot Jacek, Snaczke Barbara, Wojtanek Bogumiła, Trzopek Renata, Członkowie z nominacji: Bąk Stanisław, Będkowska Grażyna, Łatanik Maria, Łatanik Tomasz, Pączek Leszek, Pszczółka Józef, Zemczak Jan. Rada d.s. Ekonomicznych: Przewodniczący – ks. Waldemar Niemiec; v-ce przewodniczący – Wiesław Prochot; członkowie: Gwóźdź Jarosław, Kliś Wiesław.

Dwa tygodnie przed wyborami, rozpoczęły się REKOLEKCJE Wielkopostne, przygotowujące zarazem parafian do uroczystości goszczenia w naszej świątyni znaków Miłosierdzia Bożego, tj. Obrazu, oraz relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, których peregrynacja obywała się w całej naszej diecezji. Rekolekcje prowadził ks. Tomasz Błachut – redaktor naszego diecezjalnego Radia „Anioł Beskidów”, w swoich rozważaniach i naukach koncentrował naszą uwagę, skupiając się na poszczególnych elementach obrazu Miłosierdzia Bożego – tak bardzo wymownych mimo swej nikłości w całym obrazie.

PEREGRYNACJA znaków Miłosierdzia Bożego była wielką radością całej parafii. W przywitaniu Obrazu i Relikwii, które przyjechały do nas z Bujakowa, uczestniczył także ks. Bp. Tadeusz Rakoczy. W koncelebrowanej Eucharystii w czasie której udzielono sakramentu Bierzmowania 26 młodym wyznawcom Chrystusa z naszej parafii – uczestniczyło 7 kapłanów – proboszczów z naszego dekanatu. Dopisali też wszyscy parafianie, którzy tłumnie przybyli na tak wielkie wydarzenie w historii. Obecne były nie tylko chór czy orkiestra, poczty sztandarowe, strażacy niosący obraz, ale i delegacje parafian niosących relikwie, oraz różnych instytucji. Wielość parafian modlących się i adorujących dostrzegalna była nie tylko przy przywitaniu znaków Miłosierdzia Bożego, ale i w czasie „Pasterki” odprawianej przez naszych rodaków: ks. Edwarda Laszczaka, ks. Grzegorza Majdę, ks. Wojciecha Medwida, ale nade wszystko przez cały czas goszczenia u nas tak cennych świętości. Wśród wielu zdjęć i filmów kręconych w dobie peregrynacji, zarówno prywatnie jak i profesjonalnie przez ekipy wędrujące wraz z kustoszem Znaków Miłosierdzia, niestety nikt nie zrobił zdjęć czy nakręcił filmu z dekoracji drogi od mostu na Międzybrodzie Żywieckie do samego kościoła w Czernichowie. Nie przesadzając dekoracja była chyba najpiękniejsza na pewno z całego dekanatu, choć trudno porównywać z całą diecezją. Świecące się znicze w ciemnościach wieczoru wyznaczały jakby linię startową dla przylotu samolotu, a bukiety kwiatów i wiązanek – mimo trudnego jeszcze przedwiosennego czasu – wyrażały gotowość przyjęcia tak wielkich gości jak Znaki Bożego Miłosierdzia w postaci Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz świętych Jana Pawła II i siostry Faustyny obecnych w swoich relikwiach.

Po Wielkanocy, której obchód uroczyście świętowaliśmy z udziałem orkiestry, chóru, strażaków i pocztów sztandarowych – w niedzielę Miłosierdzia Bożego – rozpoczęła się PEREGRYNACJA PO DOMACH naszej parafii – Tryptyku Miłosierdzia Bożego tj. obrazu Pana Jezusa Miłosiernego ze św. Janem Pawłem II z lewej oraz św. Faustyną Kowalską z prawej strony. Tryptyk wędrował po całej parafii z domu do domu trasą kolędową kapłana przez prawie rok.

Dwa tygodnie później obchodziliśmy niedzielę Dobrego Pasterza, na którą przybyli z Krakowa ALUMNI SEMINARIUM przygotowujący się do kapłaństwa. Klerycy modlili się z całą parafią: diakon głosząc homilię, akolita wzywając do modlitwy powszechnej oraz prowadząc spotkanie po Eucharystii. Szkoda jedynie, że na zapowiedziane tydzień wcześniej spotkanie nie zechcieli zostać młodzi parafianie do których w gości alumni przyjechali. Poza garstką dorosłych, zostało po Mszy św. jedynie trzy dziewczyny i dwóch chłopców.

Rok 2016 był wyjątkowym rokiem ze względu na organizowane w Polsce ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY, oraz WIZYTĘ OJCA ŚWIĘTEGO Franciszka – przybywającego do młodych chrześcijan jak również na ogólnopolskie obchody 1050 rocznicy CHRZTU POLSKI. Niestety i te wydarzenia nie cieszyły się wśród parafian większym zainteresowaniem. Wielokrotne namawianie pojedynczych młodych ludzi przez duszpasterza, jak również oficjalne zaproszenia kierowane kilkakrotnie z ambony – nie wywarły żadnego skutku. Nikt z parafian nie zapisał się do uczestnictwa w organizowanych w Krakowie dniach spotkania młodzieży całego świata. Mała ilość chętnych gospodarzy do przyjęcia gości z zagranicy w tygodniu w którym przebywali W DIECEZJACH, poznając kraj i ludzi miejsca ŚDM – tydzień przed „tygodniem krakowskim” spowodowała, że nie przydzielono żadnej grupy pielgrzymów do naszej parafii, podczas gdy po sąsiednich pielgrzymi gościli. Zaskoczeniem okazał się czas samych dni młodzieży w diecezjach, kiedy niespodziewani przybyli idąc o „żebraczym chlebie” pielgrzymi Z BELGII. Niewielka grupka 11 dziewczyn pieszo idąc jedynie z ubraniem na przebranie, bez jedzenia i bez pieniędzy, niezapowiedziana na nocleg – przybyła siejąc zdziwienie i zakłopotanie nieprzygotowanego duszpasterza. Udało się jednak znaleźć wspólny język – angielski – i rozwiązać niejasności. Przybyli prawdziwi pielgrzymi – nie jacyś terroryści – którymi straszono w mediach mówiąc o wielu zamachach terrorystycznych przeprowadzanych przez islamistów. Prosili jedynie o nocleg na jedną noc i posiłek: kolację i śniadanie. Nie chcieli brać więcej jedzenia ze sobą, jak również nie chcieli uprzedzać o przyjściu do kolejnej parafii, aby powodując zaskoczenie doświadczyć rzeczywistej gościnności (bądź nie) Polaków. Po odprawieniu następnego dnia rano Mszy dla pielgrzymów po angielsku, ks. Waldemar odprowadził dziewczyny na górę Żar, i dalej poszły same do Targanic. Niestety i w tym przypadku, ks. Waldemar mając na głowie niespodziewanych gości, wydzwaniał do młodych parafian, aby zechcieli się z nimi spotkać, ale otrzymywał odpowiedź, że albo nie znają języka, albo nie wiedzą o czym mieliby z nimi rozmawiać, albo, że nie mają czasu.

Pięknym i optymistycznym obrazem były letnie REKOLEKCJE OAZOWE odbywające się w naszej parafii. W lipcu od 1 do 17, 68 uczestników z naszej diecezji pod opieką ks. Grzegorza Pasternaka, diakona Krzysztofa Adamskiego, kleryka Bartłomieja Kijasa przeżywało rekolekcje formacyjne 1stopnia ruchu Światło – Życie. Z kolei w sierpniu z diecezji sosnowieckiej 35 dzieci z ks. Tomaszem Zaleśnym, klerykiem i animatorami odbywały rekolekcje 1 stopnia Dzieci Bożych.

W sierpniu również odbywała się doroczna pielgrzymka z naszej parafii z orkiestrą na DRÓŻKI DO KALWARII Zebrzydowskiej. Trzy dni wędrowania i intensywnej modlitwy upiększała orkiestra oraz śpiewy, a uświęcała codzienna Eucharystia sprawowana przez ks. Proboszcza oraz rozważania przy każdej ze stacji czytane przez p. Renatę Trzopek.

Intensywny sierpień zakończył nam ODPUST PARAFIALNY w czasie którego na sumie świętowaliśmy 25 – lecie kapłaństwa naszego rodaka ks. Dariusza Zonia, oraz żegnaliśmy odchodzącego z Orionówki na odległą placówkę naszego rodaka ks. Edwarda Laszczaka. Zaproszony był również do koncelebry ks. Bronisław Martyniak z racji 60 – lecia kapłaństwa, ale niestety przebywał wtedy na rehabilitacji.

Końcem października w dzień NIEDZIELI MISYJNEJ przybyły do nas 4 siostry z zakonu św. Józefa, które przybliżały nam problematykę misji. Jedna s sióstr pracująca 18 lat w Afryce dawała świadectwo swojej posługi. Inne grały na organach, gitarze, śpiewały, głosiły modlitwę wiernych. Bardzo wzruszające i zapadające w serca i pamięć była ich wspólna modlitwa – m.in. śpiew w języku suahili po każdym wezwaniu modlitwy wiernych, którego nauczyli wszystkich parafian.

Tegoroczne RORATY poświęcone były tematyce 25 – lecia istnienia naszej diecezji. „Odkrywanie skarbów” – jak zatytułowane tak też i w poszczególnych spotkaniach poznawaliśmy znaczące ciekawostki naszej już nie krakowskiej lecz bielsko-żywieckiej diecezji. We wszystkich 24 spotkaniach uczestniczyło 8 dzieci.

Jakkolwiek PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA rozpoczął ks. Waldemar zaraz po swoim przyjściu to jednak przez cały rok można było dostrzec wytrwałość comiesięcznych spotkań z kandydatami, oraz warunków im stawianych.

Ponieważ w tym roku nie było I KOMUNII ŚW. z racji zmiany wieku dzieci „wchodzących „ do szkoły i osiągnięcia 9 lat dopiero w 3 klasie, spotkania przygotowawcze do tego sakramentu rozpoczęły się dopiero od września. Co miesiąc Duszpasterz spotykał się z rodzicami, nie tyle by ustalać detale ceremonii uroczystości, co aby głosić konferencje formacji wewnętrznej, które nade wszystko potrzebują rodzice aby nimi żyjąc przekazywać to dalej swoim dzieciom.

Ciekawym pomysłem duszpasterskim wprowadzonym przez ks. Waldemara było mobilizowanie śpiewu w czasie codziennych Mszy św. Poza niedzielą i środą w które grywa organistka, w pozostałe dni parafianie nieco słabo śpiewali. Ks. Proboszcz odprawiał więc Mszę św. mając pod ręką rzutnik PIEŚNI i WYŚWIETLAJĄC je sam śpiewał głośno do mikrofonu a tym samym podtrzymywał śpiew innych słabiej go wykonujących, jak również uczących się poznawanych pieśni.

Nie dziwne więc, że zaczęło PRZYBYWAĆ ludzi, m.in. MINISTRANTÓW, choć nowych było tylko trzech z tego tylko jeden z klasy 4 (trzecia przygotowywała do Komunii) ale i kilku, którzy we wcześniej odeszli od służby liturgicznej.

Zaczęły się też spotykać dziewczyny w salce trochę śpiewając i grając. Była to alternatywna forma spotkań przygotowawczych do Bierzmowania, ale wynikająca z jakiejś chęci samych dziewczyn. Czy będzie z tego Oaza?
(…)
Oprócz działalności duszpasterskiej ks. Waldemar podejmował szereg działań GOSPODARCZO – EKONOMICZNYCH.

Zmienił system wpłacania na cele inwestycyjne parafii. Odtąd już nie zbierali członkowie Rady Parafialnej zapisując do zeszytu, lecz parafianie składali ofiary w kopertach na składkę, w trzecią niedzielę miesiąca. Za pozyskane fundusze można było przeprowadzić niektóre inwestycje.

Wyremontowany został POKÓJ GOŚCINNY, który był do tej pory „ciemną norą” w której żaden z gości nie chciał mieszkać. Zmienione zostało CO, elektryka, a nade wszystko poszerzono trzykrotnie światło okna, przez wybicie ściany i założenie nowego. Wykonano podłogę i zakupiono nowe jasne meble. W tak funkcjonalnym pokoju mógł już mieszkać wielkopostny rekolekcjonista.

Wyremontowana została również KUCHNIA w której znajdowały się 4 rozpadające się szafki kuchenne, oraz jedyne na całą kuchnią gniazdko elektryczne. Wymieniono więc okna, przesunięto wodę i kanał, a nade wszystko przerobiono gruntownie siec elektryczną. Do tego oczywiście zakupiono nowe gustowne szafki – dostosowane do tego układu kuchni, będące wystrojem całego pomieszczenia. Zakupiono nowy zlew, zmywarkę i okap. Przy okazji wyremontowano niewielką spiżarkę, kładąc tynki, posadzkę, malując i wprawiając drzwi.

Dużą inwestycją było OCIEPLENIE 80 m2 ŚCIAN miedzy strychem a kościołem, które dzieliła jedynie szerokość jednego nieotynkowanego pustaka, a na niektórych odcinkach płyty żelbetowej. Zważywszy, że strych nieocieplony, przykryty jedynie blachą utrzymywał temperaturę jak na zewnątrz, na tych powierzchniach chłodzenie kościoła było olbrzymie. Ocieplono również 13 m2 stropu nad klatką schodową, kładąc również styropian oraz podłogę z desek.

Radosnym drobiazgiem okazały się kółka na których stanął katafalk i klęcznik do nabożeństw. Nie musieli się odtąd trudzić z ich przestawianiem ministranci czy inni, lecz pociągając małym palcem ustawiali na swoje miejsce.

Założono nową BRAMĘ GARAŻOWĄ – segmentową, która okazała się szczelniejsza, lepiej chroniąca ciepło, mniej kolizyjna niż poprzednia z uchylanymi skrzydłami. (…) Zamontowano również stalowe drzwi DO KOTŁOWNI w miejsce poprzednich – oszklonych.

Przy ulicy żywieckiej postawiony został KRZYŻ INFORMACYJNY, wskazujący drogę dojazdu do kościoła, który z ulicy niestety nie jest widoczny. Wykonał go jako dar p. Henryk Pszczółka.

Teren WOKÓŁ KOŚCIOŁA został nieco uporządkowany. Wycięte zostało 17 przerośniętych thuji zbliżającymi się niebezpiecznie swymi gałęziami do linii wysokiego napięcia. W to miejsce zostało zasadzonych 117 krzewów bukszpanu będących darem mamy ks. Waldemara.

Porządku nieco pojawiło się również W KATAKUMBACH i na strychu. Kilkanaście godzin trzeba było poświęcić aby przeglądnąć i powynosić niepotrzebne – leżące od wielu lat śmieci. Wśród nich można było znaleźć perełki – jak np. ważne dokumenty z czasu budowy kościoła typu: mapy, plany, zapisy przepracowanych dniówek, itp. (aż dziw, że przez tyle lat nikt się tym nie interesował – (…) dopuszczając takiej degradacji tak ważnych dokumentów)

oprac. c.R.z.

Rok   2017

Ważniejsze wydarzenia:

 • Spotkanie wszystkich parafian w spr. Duszpasterskich i ekonomicznych (nikt nie przyszedł poza członkami Rady)
 • Spotkania opłatkowe dla grup parafialnych
 • Comiesięczne spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii i sakramentu Pokuty
 • Comiesięczne spotkania z kandydatami do Bierzmowania
 • 15.I Zespół Magurzanie z Łodygowic
 • 29.I Zespół Retrospekcja z B-B
 • 19 – 22.III Rekolekcje Wielkopostne ks. Mikołaj Szczygieł
 • 31 III Droga Krzyżowa ulicami parafii
 • Konkurs palm wielkanocnych
 • I Komunia św. (29 dzieci)
 • Oaza 3° OND ks. Piotr Hutnicki ponad 40 uczestników
 • Jubileusz 100 – lecia Anieli Nowak
 • Oaza ONŻ 2° ks. Ariel Stąporek 15 – 31.VII.
 • 17 – 19.VIII. Pielgrzymka na Dróżki Kalwaryjskie z orkiestrą i Łodygowicami
 • Odpust z udziałem naszych rodaków jubilatów 10 – lecia kapłaństwa ks. Grzegorza Majdy i ks. Wojciecha Medwid
 • 17-20.IX Rekolekcje intronizacyjne ks. Waldemar Sojka CSsR
 • 20.IX. Intronizacja NSPJ z udziałem bpa Tadeusza Rakoczego
 • „Różaniec do granic” – w naszej parafii. Rozpoczęcie comiesięcznego odmawiania całego różańca w 1 sobotę miesiąca
 • Cykl kazań „Chrystus w moim życiu” – w czasie środowej nowenny
 • 10.XI. koncert pieśni patriotycznych organizowany w Krakowie przez rodaka Jana Rybarskiego z udziałem wielu światowej klasy artystów
 • Pielgrzymka do Zabawy – miejsca życia i śmierci bł. Karoliny Kózkówny
 • Sprowadzenie do parafii relikwii bł. Karoliny Kózkówny
 • Wizyta diecezjalnej Zelatorki Apostolstwa Dobrej Śmierci Lidii Wajdzik i złożone świadectwo
 • Zainicjowanie Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci
 • Roraty na temat św. Józefa – 13 dzieci zawsze obecnych
 • Kiermasz książek różnej tematyki religijnej – 3 tygodnie (p. Grażyna Będkowska)
 • Kolędowanie orkiestry OSP Czernichów w 2 dzień świąt BN
 • Rozpoczęcie cyklu kazań poświęconych KKK – w czasie środowej nowenny

Zyskano dla parafii:

 • Zdobycie dla parafii 14 starych ksiąg metrykalnych z XIX i XX w.
 • 14 stacji drogi krzyżowej na trasę wzdłuż parafii
 • Myjka ciśnieniowa
 • Digitalizacja ksiąg parafialnych
 • Figura MB Fatimskiej
 • 2 komplety obrusów na półki przy obrazie figurach i tabernakulum.
 • 6 haftowanych obrusów na ołtarz na różne okresy roku liturgicznego (Wielki Post, Wielkanoc, okres zwykły, Eucharystyczny, Boże Narodzenie)
 • Relikwie bł. Karoliny Kózkówny
 • Zestaw 50 filiżanek z talerzykami, szklanek i łyżeczek na spotkania dla grup parafialnych

(…)

Wykonano:

 • Oświetlenie monstrancji
 • Podłączenie kanalizacji
 • Naprawa napędu dzwonów
 • Naprawa wyświetlacza tekstów pieśni
 • Izolacja pionowa – odwodnienie fundamentów (120 m – obwód ław fundamentowych, 270 m2 – powierzchnia impregnacji ław fundamentowych)[impregnat izolacyjny, styrodur, folia kubełkowa, rura drenażowa 110, 3 studnie kontrolne, kamień otaczak, geotkanina, pospółka]
 • Wykonanie uziomu otokowego wokół kościoła z 6 wypustami (130m)
 • Rekultywacja terenu po pracach okopywania kościoła
 • Drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe
 • Naprawa przeciekających rynien w 3 miejscach
 • Wymiana dekli na 5 studzienkach deszczowych
 • Odnowiono – pomalowano drzwi wejściowe do kościoła
 • Założenie dwóch linii korytek ściekowych w kostce wokół kościoła
 • Oznaczenie dróg ewakuacyjnych i założenie 5 gaśnic w kościele i w części katechetycznej
 • Wymiana oświetlenia przy tabernakulum, na klatce chodowej, w gablotce, przy przełącznikach
 • Obicie tapicerskie ławki dla ministrantów
 • Odnowienie – pomalowanie kilkudziesięciu krzeseł

oprac. c.R.z.

Rok   2018

Ważniejsze wydarzenia:

 • Na „kolędzie” ks. rozdawał imienne pisemne podziękowania za złożone ofiary na cele inwestycyjne parafii.(z wypisana kwotą wpłaty) Nie podobało się to niektórym (obrażało ich) więc ks. zaprzestał po 2/3 trasy
 • Opłatek grup intronizacyjnych z całej diecezji
 • Spotkanie wszystkich parafian w spr. Duszpasterskich i ekonomicznych (nikt nie przyszedł poza członkami Rady)
 • Opłatek ADŚ i innych grup parafialnych z udziałem ogólnopolskiego ks. opiekuna ADŚ i diecezjalnej zelatorki
 • Msza św. i spotkanie dla chorych z okazji Światowego Dnia Chorych
 • III. Koncert pasyjny chóru z Bielskiego Centrum Kultury
 • Rekolekcje Wielkopostne 4 – 7.III. Ks. Jacek Pędziwiatr
 • Artykuł w Gościu Niedzielnym z 4.III. o naszej parafii
 • Rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w uroczystość Zwiastowania NMP
 • I Komunia św. 13 dzieci
 • Dzień misyjny 17.VI. z misjonarzami z Republiki Środkowej Afryki – o. Robert Wieczorek OFM cap.
 • Bierzmowanie 19.VI. 16 parafian, ks. bp Piotr Greger
 • Rekolekcje ONŻ 2° 29.VI. – 14.VII. ks. Marek Różycki ponad 80 uczestników
 • Rekolekcje ONŻ 2° 17.VII. – 2.VIII. ks. Ariel Stąporek ok. 40 uczestników
 • Koncert orkiestry z ok. jubileuszu 45–lecia istnienia 12.VIII.
 • 3 –dniowa pielgrzymka z orkiestrą do Kalwarii na Dróżki 16 – 18.VIII.
 • Odpust ku czci MB Częstochowskiej – celebrans – jubilat 25 lat kapłaństwa ks. Marek Kulig, niegdyś posługujący w parafii jako diakon.
 • Kurs ALFA 3.X. – 10.XII.
 • Uroczysta Eucharystia z występem dzieci i koncertem chóru i orkiestry z ok. 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.
 • Roraty nt. Ducha Świętego – 9 dzieci zawsze obecnych.
 • Przedstawienie teatralne ukazujące postać Rozalii Celak – przez Grupę Intronizacyjną 9.XII.
 • „Pasterka” w oprawie góralskiej zespołu regionalnego z gminy
 • Koncert Orkiestry OSP Czernichów w 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • Koncert chóru w święto Świętej Rodziny
 • Wprowadzenie nabożeństw za wstawiennictwem bł. Karoliny Kózkówny, każdego 18 dnia miesiąca.
 • Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego – w trzeci piątek miesiąca – dłuższe, rozbudowane – każdy piątek – litania.
 • Kontynuowanie (1. cyklu środowych kazań katechetycznych 2. Całego – 4 części – Różańca w 1 sobotę miesiąca. 3. Comiesięczne spotkania z rodzicami dzieci do I Komunii św. 4. Comiesięczne spotkania z kandydatami do Bierzmowania. 5. Droga Krzyżowa ulicami parafii. 6. Konkurs palm wielkanocnych.)

Zyskano dla parafii:

 • Zielony ornat
 • Zgrzewarka do foliowania
 • Przenośne nagłośnienie Rduch ZP-20
 • 5 okien na parterze
 • Wzmacniane drzwi do kancelarii
 • Dywanik do prezbiterium
 • Ścianka meblowa w kancelarii, biurko, stolik, ławy
 • Drukarko-kopiarka
 • fotel biurowy
 • Krzyż i płaskorzeźba w kancelarii
 • 2 choinki z lampkami

Wykonano:

 • Oświetlenie do czytania dla grup adorujących
 • Naprawa nagłośnienia – nowe mikrofony
 • Naprawa tuby przenośnej
 • Uruchomienie dolnej kuchni
 • Zamontowanie 8 pochwytów w szklanych drzwiach wejściowych
 • Renowacja dolnej sali (gipsowanie, szlifowanie, malowanie)
 • Wymiana 5 okien na parterze
 • Prace przy C.O. na prawie 10 tys. zł. (ponad 150 m rur, inne dodatki)
 • Renowacja kancelarii (zdjęcie starej boazerii, przeprowadzenie przewodów elektrycznych i domofonu, gipsowanie, szlifowanie, malowanie)
 • Ułożenie płytek na posadzce kancelarii
 • Postawienie ścianki meblowej w kancelarii
 • Założenie domofonów (kancelaria, mieszkanie, 1 piętro, parter, czujnik drzwi, dzwonek, elektrozaczep – przeprowadzenie przewodów do tych odbiorników)
 • (koszt prac związanych z remontem kancelarii: okna, ściany, posadzka, elektryka, domofony, CO, meble – wyniosła 32.000 zł. Nie licząc darów i prac wykonanych charytatywnie bądź sponsorowanych jak: wykonanie prac elektrycznych, zamontowanie domofonu, płytki na posadzkę, położenie ich, renowacja ścian)
 • Kilkadziesiąt godzin prac przy trawniku wokół kościoła
 • Wiele innych drobnych prac

oprac. c.R.z.

Rok   2019
(od I do VIII w czasie pobytu ks. Waldemara)

Ważniejsze wydarzenia:

 • Opłatek Grupy Alfa 7.I.
 • Spotkanie wszystkich parafian w sprawach parafii oraz opłatek Rady Parafialnej 16.I. (spoza Rady Parafialnej – nikt)
 • Opłatek ADŚ i innych grup parafialnych 26. I. (przyszło 5 osób)
 • Wieczór kolędowy na hali w szkole 26.I.
 • Msza św. i spotkanie w salce z okazji Światowego Dnia Chorych 23.II. (15 os.)
 • Rekolekcje Wielkopostne 24-27.III. prowadził ks. Zygmunt Tokarz MS
 • Rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 25.III.
 • Droga Krzyżowa ulicami parafii 12.IV. (z III kl. Gimnazjum – przygotowujących się do Bierzmowania mimo, że byli wyznaczeni nie przyszedł, nie wziął krzyża NIKT)
 • Zawiązanie się Parafialnej Grupy Charytatywnej
 • Zbiórka do puszek na operację chorej Marzeny z Bujakowa
 • Rozprowadzanie baranków – jako wsparcia dla Caritas
 • Obdarowanie paczkami i życzeniami świątecznymi chorych i starszych (Grupa Charytatywna po domach)
 • Śniadanie Wielkanocne 21.IV.
 • W Niedzielę Biblijną – Narodowy Dzień Czytania Pisma świętego – Nabożeństwo wspólnego czytania w kościele Ewangelii wg św. Jana 5.V.
 • Gminne Uroczystości Święta Matki Bożej Królowej Polski oraz Rocznicy Konstytucji 3 maja – w naszej świątyni z udziałem przedstawicieli różnych organizacji z Gminy
 • Zbiórka do puszek jako wsparcie dla pogorzelców z Międzybrodzia Bialskiego 12.V.
 • Zainicjowanie codziennej modlitwy – Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Mszą.
 • Zainicjowanie Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św. (w każdym miesiącu, nie każdy piątek)
 • Zainicjowanie czytania fragmentu „Dzienniczka” św. Faustyny 10 min. przed codzienną koronką
 • Rekolekcje Oazowe ONŻ 2° 29.VI. – 14 VII. ks. Tomasz Drabek ok. 60 uczestników.
 • Rekolekcje Oazowe ONŻ 1° 16.VII. – 1.VIII. ks. Maciej Dąbrowski ok. 40 uczestników.
 • Liczne skargi parafian na ks. Waldemara do biskupa spowodowały pozytywne rozpatrzenie uwag parafian i odwołanie przez Ordynariusza pracującego przez 4 lata kapłana.

Zyskano dla parafii:

 • Liczarka banknotów
 • Odśnieżarka
 • Fotel biurowy
 • Wertykulator elektryczny
 • Wiertarko-wkrętarka
 • lodówka
 • Kosiarka elektryczna
 • 3 drzwi do toalet
 • Kabiny do toalet
 • Wyposażenie toalet: podajniki na papier, na ręczniki, mydelniczki, lustra, haczyki, kosze

Wykonano:

 • Wystrój salki na parterze (45 obrazów i tekstów)
 • Przestawienie drewnianej ścianki na parterze przy klatce schodowej
 • Wymiana kanalizacji wewnątrz budynku (36 m rur kanalizacyjnych, 31 kolanek i in.)
 • Wykonanie wodociągu w toaletach na parterze (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • Wykonanie 8 Albumów – Segregatorów (1600 zdjęć) /wywołanie u fotografa, ponaklejanie na kartki, poopisywanie, powkładanie do koszulek, pozaklejanie koszulek, poopisywanie segregatorów/
 • Album – segregator „Aktualności”
 • Zbudowanie nowych toalet w miejscu poprzednich (całkowicie zburzonych przez wymianę kanalizacji): wyłożenie ścian płytami g-k, założenie 3 drzwi (poszerzone do toalet), flizy – kafelki na ścianach, wylewki, posadzki, podwieszane sufity, podłączenie sanitariatów, wykonanie kabin, podłączenie oświetlenia.
 • (całość inwestycji związanych z kanalizacją i toaletami: zburzenie struktury starych toalet, wykuwanie starych rur kanalizacyjnych, instalacja nowej kanalizacji, przerobienie instalacji elektrycznej, przyłącza wodne do nowych WC, murowanie ścian, rozkuwanie i wymiana 3 drzwi, wykładanie ścian płytami g-k, przyklejanie fliz – kafelek, wykonanie wylewek, płytki na posadzkach, podwieszane sufity, podłączanie sanitariatów, montaż kabin, montaż oświetlenia – wyniosła (materiały i robocizna)  27.000 zł. (nie licząc części z tych prac wykonanych charytatywnie dla dobra parafii).

oprac. c.R.z.

Rok   2019
(od IX do XII po przyjściu ks. Krzysztofa)

Ważniejsze wydarzenia:

 • Odpust parafialny ku czci MB Częstochowskiej i powitanie nowego proboszcza ks. Krzysztofa Ciurli
 • Jubileusz 25 lecia konsekracji kościoła i powstania parafii z udziałem ks. bpa Tadeusza Rakoczego

 

Zyskano dla parafii:

 

 

Wykonano:

 

 

 

 

 

DOKUMENTY   PARAFII   CZERNICHÓW

 1. POWOŁANIE PARAFII

1-1. Dekret erekcji ośrodka duszpasterskiego 30.XI.1992r.
1-2. Zgoda na erygowanie Drogi Krzyżowej 3.II.1993r.
1-3. Dekret erekcji parafii 19.X.1994r.

 1. STAN PARAFII

2-1. Protokół dziekańskiego przeglądu wizytacyjnego 19.X.1994r.
2-2. Sprawozdanie z wizytacji kanonicznej 26.II.1995r.
2-3. Protokół z przeglądu wizytacyjnego 27.II.1995r.
2-4. Dekret wizytacyjny 17.III.2014r.
2-5. Protokół przekazania parafii 19.VIII.2015r.

 1. DEKRETY PERSONALNE

3-1. Ks. Edward Laszczak FDP – jako kapelan do ŚCOD w Czernichowie
3-2. Ks. Waldemar Niemiec – z Malca do Czernichowa
3-3. Ks. Edward Laszczak FDP – odwołany z funkcji kapelana
3-4. ks. Andrzej Góral – jako kapelan do ŚCOD w Czernichowie

 1. NUMERACJA – OZNACZENIA

5-1. NIP

 1. SPRZED POWSTANIA PARAFII

6-1. 18.XI.1980r. Mieszkańcy Czernichowa do Urzędu Wojewódzkiego ws. przydziału pomieszczenia na salkę katechetyczną i pozwolenia powieszenia krzyży w szkole
6-2. 4.XII.1980r. Urząd Wojewódzki – Odp. ws. prośby o miejsce na katechezę
6-3. 25.IX.1981r. Wojewoda Bielski – decyzja zgody na budowę punktu katechetycznego
6-4. 13.X.1981r. Kuria Diecezjalna – zgoda na zakup parceli pod punkt katechetyczny
6-5. 12.II.1982r. Do Wojewódzkiego Biura Urbanistyki i Architektury w B-B ws. informacji o działkach do zakupu
6-6. 26.II.1982r. Wojewódzkie Biuro Urbanistyki i Architektury w B-B – Informacja o terenie
6-7. 2.III.1982r. Wyrys z mapy ewidencyjnej
6-8. 24.V.1982r. Wojewoda Bielski – Decyzja zgody przeznaczenia działek na budowę punktu katechetycznego
6-9. 14.VI.1982r. Do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych – Prośba o zmianę decyzji zgody na teren powierzchni 15 arów
6-10. 18.VI.1982r. Wojewoda Bielski – Zmiana decyzji zgody na obszar 15 arów
6-11. 21.X.1983r. Wojewódzkie Biuro Urbanistyki i Architektury w B-B – odmowa zatwierdzenia
6-12. 5.XI.1983r. Do Wojewody Bielskiego – ws. uchylenia decyzji dot. zezwolenia na budowę
6-13. 25.I.1984r. Urząd Wojewódzki – podstawa do wydania decyzji budowlanych
6-14. 29.I.1984r Kuria Diecezjalna – informacja o ustaleniach z Urzędem Wojewódzkim i zachęta do podjęcia działań w parafii
6-15. 4.X.1984r. Wyrys z mapy ewidencyjnej
6-16. 17.XII.1984r. Notatka z ustaleń z projektantem
6-17. 5.II.1985r. Notatka z ustaleń z projektantem
6-18. 26.IV.1985r. Zakład Energetyki – dot. Warunków technicznych zasilania
6-19. 18.V.1982r. Urząd Gminy – ilość zameldowanych mieszkańców stałych
6-20. 7.VI.1992r. Szkoła Podstawowa – ilość uczniów
6-21. 1.VII.1992r. Do Biskupa Diecezji – prośba o przydzielenie księdza dla Kościoła
6-22. 24.XI.1984r. Kuria Diecezjalna do Zarządu Spółki Wodnej – ws. skargi

7. INNE

7-1. Osoby pracujące przy budowie kościoła 28.X.1985 – 18.XI.1988